For behandling af gæste- og leverandøroplysninger for FREDERIKSGADE42|mad & vin.

 

1. Dataansvarlig

FREDERIKSGADE42|mad & vin er dataansvarlig.
Kontaktoplysninger:
Frederiksgade 42, 8000 Aarhus
Tlf. 606 89 606
E-mail: mail@frederiksgade42.dk

 

FREDERIKSGADE42|mad & vin består af følgende selskaber:

 • Frederiksgade mad & vin IVS

 • LALA Foods IVS

 • CB Gastro Holding IVS

Herunder vil samtlige selskaber blive betegnet samlet som FREDERIKSGADE42|mad & vin.

FREDERIKSGADE42|mad & vin håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. FREDERIKSGADE42|mad & vin indgår aftale med gæster og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige serviceydelser og produkter.

Når en gæst, bestiller og køber én eller flere af FREDERIKSGADE42|mad & vin serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til FREDERIKSGADE42|mad & vin, giver denne samtidig sit samtykke til, at gæstens/leverandørens personoplysninger kan behandles af FREDERIKSGADE42|mad & vin. Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til FREDERIKSGADE42|mad & vin afgiver til FREDERIKSGADE42|mad & vin i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med FREDERIKSGADE42|mad & vin.

 

2. FREDERIKSGADE42|mad & vin indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles af FREDERIKSGADE42|mad & vin på følgende vis:

 • Når en gæst – eller en repræsentant for denne – laver en bordreservation, indhenter tilbud på et selskab, event eller anden ydelse, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til FREDERIKSGADE42|mad & vin.

 • Gennem browser-cookies på vores hjemmesider.

 • Ved køb af gavekort via FREDERIKSGADE42|mad & vin hjemmeside.

 • Fra sociale medier.

 • Når leverandører indgår aftaler med FREDERIKSGADE42|mad & vin eller afgiver tilbud til FREDERIKSGADE42|mad & vin.

Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

 

3. Oplysninger som FREDERIKSGADE42|mad & vin indsamler

FREDERIKSGADE42|mad & vin indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke-personfølsomme oplysninger.

 • Betalingskortoplysninger – ved køb af gavekort samt billetter til arrangementer og events.

 • Demografiske oplysninger.

 • Købshistorik.

 • Oplysninger fra kundeundersøgelser og gæstefeedbacks.

 • Oplysninger fra eventuelle afholdte konkurrencer.

 • Oplysninger fra FREDERIKSGADE42|mad & vin sociale medier og andre digitale platforme tilhørende FREDERIKSGADE42|mad & vin.

 • Browserinformationer.

 • Oplysninger om gæstens virksomhed og relevante kontaktpersoner.

 • Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts.

En gæst/leverandør kan frivilligt og efter eget valg give FREDERIKSGADE42|mad & vin yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for FREDERIKSGADE42|mad & vin servicering af gæsten/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Dette kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap

 • Allergi

 • Særlige fødevarepræferencer

 • Andre helbreds- eller medicinoplysninger

Hvis en gæst/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger, opfatter FREDERIKSGADE42|mad & vin dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som FREDERIKSGADE42|mad & vin modtager direkte fra gæster/leverandører, vil FREDERIKSGADE42|mad & vin i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som FREDERIKSGADE42|mad & vin har modtaget af tredjeparter, fx en formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat. Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart forpligtet til at informere de pågældende gæster/leverandører om FREDERIKSGADE42|mad & vin vilkår og betingelser, samt FREDERIKSGADE42|mad & vin persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

Ved reservationer og bestillinger af serviceydelser og produkter gemmer FREDERIKSGADE42|mad & vin de oplysninger, som gæsten/leverandøren har givet, i indtil 2 år, hvorefter oplysningerne slettes.

 

4. Betaling med betalingskort  

FREDERIKSGADE42|mad & vin anvender TELLER https://www.nets.eu/dk/payments/ (Nets) til indløsning af betalinger med betalings- og kreditkort i vores restaurant. TELLER & FREDERIKSGADE42|mad & vin er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalingssystem (www.pbs.dk).

Ved bestillinger og reservationer gemmer FREDERIKSGADE42|mad & vin de oplysninger, som gæsten/leverandøren har givet, i indtil 2 år, hvorefter oplysningerne slettes. Undtaget fra dette er informationer om betalings- og kreditkort, som slettes efter indeværende år + 5 år.

Udover håndtering af bestillingen, bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en gæst/leverandør fx henvender sig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen/betalingen.

 

5. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?

FREDERIKSGADE42|mad & vin indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. en bordreservation til en af FREDERIKSGADE42|mad & vin restauranter eller køb/salg af produkter eller ydelser. Det er den enkelte aftales indhold og karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger FREDERIKSGADE42|mad & vin indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

 • Behandling af gæsters reservation og køb af FREDERIKSGADE42|mad & vin serviceydelser.

 • Behandling af leverandørers tilbud om, samt salg af produkter og ydelser.

 • Kontakt til gæsten før, under og efter dennes besøg.

 • Opfyldelse af gæstens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser.

 • Forbedring og udvikling af FREDERIKSGADE42|mad & vin serviceydelser.

 • Tilpasning af FREDERIKSGADE42|mad & vin markedsføring og øvrige kommunikation.

 • Analyse af gæster/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse.

 • Administration af gæsters/leverandørers relation til FREDERIKSGADE42|mad & vin

 

6. Hjemmel – det juridiske grundlag – for behandlingen

FREDERIKSGADE42|mad & vin vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med FREDERIKSGADE42|mad & vin som en gæst eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med afholdelse at et selskab, et event, mødeafvikling eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

Hvis en gæst i forbindelse med besøg hos FREDERIKSGADE42|mad & vin oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender FREDERIKSGADE42|mad & vin alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til dette.

I nogle situationer modtager FREDERIKSGADE42|mad & vin personoplysninger fra tredjepart, f.eks. et rejsebureau, en agent eller lignende, bl.a. i forbindelse med gruppebookinger. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende gæster/leverandører om FREDERIKSGADE42|mad & vin vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

 

7. Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede (gæster/leverandører) følgende rettigheder:

 • En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger FREDERIKSGADE42|mad & vin behandler om den registrerede.

 • En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, FREDERIKSGADE42|mad & vin har om den registrerede.

 • En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som FREDERIKSGADE42|mad & vin har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som FREDERIKSGADE42|mad & vin ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at FREDERIKSGADE42|mad & vin ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede. Hvis nogle af de oplysninger, som FREDERIKSGADE42|mad & vin har om den registrerede, er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af FREDERIKSGADE42|mad & vin.

Muligheden for at anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelse af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Den registrerede kan til enhver tid skriftligt bede FREDERIKSGADE42|mad & vin om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som FREDERIKSGADE42|mad & vin er i besiddelse af. En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Den registrerede kan også kontakte FREDERIKSGADE42|mad & vin, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med FREDERIKSGADE42|mad & vin. Skriftlig anmodning sendes til FREDERIKSGADE42|mad & vin, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1. FREDERIKSGADE42|mad & vin, vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registreredes postadresse.

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil FREDERIKSGADE42|mad & vin vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og FREDERIKSGADE42|mad & vin vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Den registrerede vil til enhver tid modtage svar på anmodningen indenfor 1 måned efter modtagelsen.

FREDERIKSGADE42|mad & vin tager forbehold for at kunne afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse, som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger, som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger eller i andre situationer, hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

 

8. Sikkerhed og deling af personoplysninger

FREDERIKSGADE42|mad & vin beskytter den registreredes personoplysninger og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer ansat hos FREDERIKSGADE42|mad & vin, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registrerede personoplysninger, har adgang hertil. FREDERIKSGADE42|mad & vin kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registrerede personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der er en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, vil FREDERIKSGADE42|mad & vin underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. FREDERIKSGADE42|mad & vin sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

FREDERIKSGADE42|mad & vin benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc. FREDERIKSGADE42|mad & vin indgår løbende databehandleraftaler med alle leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt, angår de registreredes personoplysninger.

FREDERIKSGADE42|mad & vin deler de registreredes personoplysninger internt i koncernen blandt FREDERIKSGADE42|mad & vin restauranter. Formålet er at kunne give gæsten den bedste betjening og service, uanset hvilken afdeling i FREDERIKSGADE42|mad & vin gæsten benytter sig af.

FREDERIKSGADE42|mad & vin sletter dine personoplysninger, når FREDERIKSGADE42|mad & vin lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede. Som hovedregel gemmes finansielle data i 5 år og øvrige data i 2 år fra sidste besøg.

9. Cookies

FREDERIKSGADE42|mad & vin  anvender cookies. Yderligere oplysning om FREDERIKSGADE42|mad & vin cookiepolitik kan indhentes her.

10. Klage

Klage over måden FREDERIKSGADE42|mad & vin behandler af personoplysninger kan ske til: 
Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.,
Telefon 3319 3200, e-mail dt@datatilsynet.dk.  

11. Opdatering

Denne side vil blive løbende blive opdateret og mindst en gang om året. Dokumentet er sidst opdateret 7. juni 2019.